2018 - FLYING EYE auf den TECHNOLOGY INNOVATION DAYS Berlin